You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Onze algemene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 1 oktober 2013 onder nummer 16017990, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten.

U kunt hieronder een exemplaar van deze voorwaarden downloaden. Wij wijzen andersluidende voorwaarden en technische normen uitdrukkelijk af.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden d.d. 01.10.2013 van ISPA Plastics Plastics Nederland is onderdeel van Thyssenkrupp Materials Nederland B.V. Kamer van Koophandel nr.: 16017990

1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en andere rechtshandelingen, hoe en wanneer ook tot stand gekomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden afgeweken wordt. Eventuele Algemene Voorwaarden van onze wederpartij (afnemer) zijn voor ons eerst bindend indien en voorzover wij deze uitdrukkelijk schriftelijk hebben erkend.

1.2. Eventueel door ons gedane mondelinge toezeggingen zijn uitsluitend bindend indien en voorzover deze door onze directie en/of daartoe bevoegde procuratiehouder(s) schriftelijk zijn bevestigd. 1.3 Indien ten aanzien van bepaalde bij deze Algemene voorwaarden geregelde onderwerpen afwijkingen zijn overeengekomen, blijven deze Algemene voorwaarden voor het overige van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één bestelling, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, voor zover niet door ons schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is verklaard. Wij zijn eerst gebonden wanneer een bestelling door ons schriftelijk is aanvaard. Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan de factuur voor de schriftelijke bevestiging in de plaats treden. Zolang een bestelling door ons niet is geweigerd, blijft de afnemer daaraan gebonden.

2.2 Afwijkingen in rechtshandelingen en verbintenissen uit overeenkomst onzerzijds ontslaan de afnemer niet van zijn verplichtingen. Slechts in geval de afwijkingen van een dusdanige wezenlijke aard zijn dat nakoming van de afnemer in redelijkheid niet langer gevorderd kan worden is deze bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding kan niet gevorderd worden indien de afwijking gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De ontbinding kan tevens niet worden gevorderd dan nadat de afnemer ons tenminste 14 dagen vóór de voorgenomen ontbinding schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd, in kennis heeft gesteld van de voorgenomen ontbinding.

2.3 Alle door ons uitgebrachte aanbieding, alsmede de door ons vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen. beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven in ons eigendom, tezamen met alle daarbij behorende documenten en rechten waaronder intellectuele eigendomsrechten, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De afnemer staat er voor in, dat geen gegevens betreffende de aanbiedingen, de door ons gebezigde fabricage- en/of constructiemethoden dan met onze uitdrukkelijke toestemming wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

3. Prijs

3.1 De door ons opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking. Leveringen boven € 500,= netto goederenwaarde geschieden franco huis. Voor leveringen beneden € 500,= netto goederenwaarde en voor leveringen waarvoor door de afnemer bijzondere vracht- en behandelingsinstructies zijn gegeven of waarvoor door ons bepaalde kostenverhogende maatregelen worden genomen, worden vracht- en behandelingskosten afzonderlijk in rekening gebracht.

3.2 Wij zijn gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, om, indien na het uitbrengen ven de aanbieding of het aangaan der overeenkomst kostenstijgingen optreden, de aanbiedingsrespectievelijk contractsprijs dienovereenkomstig te verhogen. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule, is zij in het bijzonder van toepassing op stijgingen van loon- en materiaalkosten, sociale en andere overheidslasten, in- en uitvoerrechten of andere rechten of belastingen, vrachtprijzen, eventuele assurantiepremies, prijzen van grondstoffen en hulpmaterialen, en wijzigingen in valutakoersen. Indien een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de afnemer het recht om binnen 1 week na de kennisgeving van de prijswijziging de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien de afnemer gebruik maakt van dit recht tot ontbinding dient hij ons een vergoeding te betalen ter Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden d.d. 01.10.2013 van ISPA Plastics Plastics Nederland onderdeel van Thyssenkrupp Materials Nederland B.V. Kamer van Koophandel nr.: 16017990 hoogte van de in redelijkheid door ons gemaakte kosten.

3.3 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden ons op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

3.4 Mocht de afleveringstijd worden verlengd ten gevolge van overmacht als onder art. 4.6 omschreven, dan zal het vorenstaande eveneens voor de verlengde afleveringstijd gelden, zodat prijsstijgingen ten gevolge van kostenstijgingen ook kunnen ontstaan in de verlengde afleveringstijd.

4. Afleveringstijd en aflevering

4.1 De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra cumulatief aan alle navolgende voorwaarden is voldaan: a) wij hebben de bestelling overeenkomstig het bepaalde in art. 2.1 schriftelijk aanvaard; b) alle formaliteiten zijn vervuld; c) alle voor de uitvoering van de bestelling noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. zijn in ons bezit; d) al hetgeen ons volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, hebben wij ontvangen.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is de overeengekomen afleveringstijd slechts als een indicatie te beschouwen en is sprake van een inspanningsverplichting van ons om binnen deze afleveringstijd te leveren. Overschrijding van de leveringstermijn tenzij deze te wijten is aan onze grove schuld en/of opzet, geeft de afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst dan wel opschorting van zijn betalingsverplichting. Deze rechten kan de afnemer evenwel niet worden onthouden indien de overschrijding van de leveringstermijn van een dusdanige aard is dat nakoming van de verplichting zijdens de afnemer niet meer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door ons gevorderd kan worden. In laatstgenoemde situatie kunnen genoemde rechten door de afnemer niet worden uitgeoefend dan nadat hij ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij wij in de gelegenheid zijn gesteld om alsnog te leveren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de ingebrekestelling.

4.3 Wij hebben het recht goederen die door oorzaken onafhankelijk van onze wil niet naar de plaats van levering vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en betaling te verlangen van de koopprijs, alsmede van de opslagkosten. De afnemer is gehouden de betreffende bedragen aan ons te voldoen.

4.4 Goederen die door ons in opdracht van of ten behoeve van de afnemer besteld zijn bij een derde, dienen door de afnemer te worden afgenomen binnen een door ons redelijk te stellen termijn. Annulering door de afnemer is niet toegestaan. Volledige betaling van de goederen dient door de afnemer te geschieden binnen de door ons gestelde betalingstermijn.

4.5 In geval van overmacht als omschreven onder art. 4.6 zijn wij zonder rechtelijke tussenkomst gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij al dan niet daarna de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat de afnemer daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

4.6 Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien wij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld en/of die volgens de in het verkeer geldende opvattingen niet voor onze rekening komt. Een dergelijke verhindering wordt onder andere aanwezig geacht in geval van oorlog, brand, kernexplosies, staking, uitsluiting, overstroming, het niet of niet tijdig nakomen door derden van hun verplichting jegens ons en bij alle andere omstandigheden waarop wij geen overwegende invloed kunnen uitoefenen.

4.7 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verbintenis voortvloeiende uit een met ons gesloten overeenkomst kunnen wij, naast de overige aan ons toekomende rechten, de overeenkomst met de afnemer te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens afnemer, door middel van een schriftelijke mededeling aan de afnemer opschorten en/of ontbinden. Dit recht zal ons eveneens toekomen in geval de afnemer niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van de afnemer wordt aangevraagd,indien surséance van betaling wordt aangevraagd, indien de afnemer het Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden d.d. 01.10.2013 van ISPA Plastics Nederland onderdeel van Thyssenkrupp Materials Nederland B.V. Kamer van Koophandel nr.: 16017990 vrije beheer over zijn vermogen verliest, of indien de afnemer zijn bedrijf staakt en/of beslag onder de afnemer wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven. 4.8 Zodra de afnemer in betalingsproblemen geraakt of dreigt te geraken is hij gehouden ons hieromtrent onverwijld schriftelijk te informeren.

5. Risico en eigendomsovergang

5.1 Dadelijk nadat de goederen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 1 geacht moeten worden aan de afnemer te zijn afgeleverd, draagt de afnemer het risico van de goederen, waaronder het risico voor alle directe en/of indirecte schade die aan of door deze goederen mocht ontstaan. Het transport van de goederen komt derhalve ook voor risico van de afnemer.

5.2 De eigendom van alle door ons aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ons zolang de afnemer alle vorderingen van ons uit hoofde van de overeenkomst niet volledig heeft voldaan, daaronder begrepen eventuele vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

5.3 Zolang de afnemer niet het eigendom van de verkochte zaak heeft verkregen is hij verplicht voor zorgvuldige behandeling daarvan zorg te dragen, is hij niet bevoegd het gekochte aan derden in gebruik af te slaan, te verpanden, te vervreemden of te bezwaren, dan wel anderszins aan derden over te dragen.

5.4 Indien door de afnemer aan ons ter zake geen nadere aanwijzingen worden gegeven, bepalen wij naar ons beste weten de wijze van transport en verpakking der verkochte goederen, zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden. Wij zijn niet verplicht eventuele verpakking terug te nemen.

5.5 Schade van welke aard dan ook aan de verkochte goederen als gevolg van het transport ontstaan, is voor rekening en risico van de afnemer.

5.6 Wij zijn gerechtigd om te allen tijde na te gaan of de afnemer de in lid 3 omschreven verplichtingen nakomt. Tevens zijn wij gerechtigd om in de gevallen als bedoeld in artikel 4 lid 7 de verkochte goederen, zolang zij ons in eigendom toebehoren, zonder nadere ingebrekestelling terug te nemen, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van kosten, schade, gederfde winst en rente en onverminderd ons recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. De afnemer is in beide gevallen verplicht alle door ons verlangde medewerking te verlenen, met name door ons toegang tot zijn bedrijf te verschaffen.

5.7 Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit door ons in te winnen informaties de naar ons oordeel kredietwaardigheid van afnemer blijkt.

5.8 Wij zijn te allen tijde gerechtigd, ook na een bestelling geheel of gedeeltelijk te hebben uitgevoerd, alvorens verder te leveren, van de afnemer een zekerheidstelling te onzen genoege te verlangen voor de tijdige en algehele voldoening aan zijn betalings- en andere verplichtingen. De afnemer is gehouden ons de verlangde zekerheid te verschaffen.

6. Betaling

6.1 Alle facturen dienen zonder aftrek van korting binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk bevestigd door onze directie en/of bevoegde procuratiehouder(s).

6.2 Indien de afnemer de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn naar een later tijdstip wenst te verschuiven en wij daar schriftelijk mee akkoord zijn gegaan, dient betaling niettemin plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, welke factuur wij zullen kunnen verzenden op de oorspronkelijk overeengekomen afleveringsdatum.

6.3 Bij overschrijding van de voor de betaling geldende termijn, respectievelijk termijnen, zijn wij gerechtigd zonder enige nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vanaf de dag dat betaling had plaats moeten vinden een rente in rekening te brengen van 1,5 % per maand over het gehele verschuldigde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volledige maand wordt gerekend. Tevens is de afnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Onder buitengerechtelijke incassokosten wordt verstaan alle door ons gemaakte kosten om tot incasso te geraken van hetgeen de afnemer uit de overeenkomst verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het bepaalde in het Rapport Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden d.d. 01.10.2013 van ISPA Plastics Nederland onderdeel van Thyssenkrupp Materials Nederland B.V. Kamer van Koophandel nr.: 16017990 Voorwerk II (rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten), danwel de daarvoor in de plaats komende regeling.

6.4 Indien de afnemer met enige betaling achter is, ook al is dit ingevolge een andere met ons gesloten overeenkomst, dan worden alle door hem aan ons verschuldigde bedragen tot haar volle bedrag terstond opeisbaar ongeacht de stand van het werk of de werken en kunnen wij betaling daarvan onmiddellijk vorderen. Wij kunnen in dat geval alle voor de afnemer in opdracht genomen orders opschorten totdat al hetgeen in verband met de vorige zin opeisbaar is geworden, betaald is binnen een door ons te stellen redelijke termijn. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaats gehad, kunnen wij alle voor de afnemer in opdracht genomen orders annuleren, onverminderd de ons verder toekomende rechten en zonder op wij gehouden zijn de afnemer enige, mogelijk door hem geleden, schade te vergoeden.

6.5 Alle betalingen dienen zonder aftrek, korting of schuldvergelijking te geschieden op een nader door ons aan te wijzen bankrekening.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Reclame terzake van gebreken dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst der goederen door de afnemer. Reclames die ons later dan 14 dagen na ontvangst der goederen bereiken kunnen niet meer in behandeling worden genomen en doen alle rechten die de afnemer terzake van deze gebreken tegen ons zou kunnen doen gelden, vervallen.

7.2 Behoudens verplichtingen voortvloeiende uit door ons gegeven garantie zijn wij niet aansprakelijk voor door de afnemer of derden geleden schade, voor schade aan personen waaronder het personeel van de afnemer, voor bedrijfsschade, indirecte schade, of enige andere schade die direct of indirect voortvloeit of samenhangt met de door ons geleverde producten, behalve voor zover deze is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld. In geval van door de afnemer gepretendeerde opzet of grove schuld aan onze zijde, is de afnemer gehouden, alvorens enige rechtsmaatregel te nemen, ons allereerst schriftelijk een redelijke termijn te bieden teneinde de gepretendeerde schade (zoveel mogelijk) te herstellen c.q. te beperken.

7.3 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt in de situatie dat de afnemer door derden werkzaamheden aan de geleverde zaken heeft doen verrichten, zonder onze schriftelijke toestemming.

7.4 Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitgekeerd.

8. Retourzendingen

8.1 Retourzendingen worden door ons niet geaccepteerd tenzij vooraf schriftelijk onze toestemming werd verleend.

8.2 Het in lid 1 bepaalde, geldt evenzeer voor in ontvangst genomen goederen, de enkele in ontvangstneming wordt derhalve niet als acceptatie aangemerkt.

8.3 Ten onrechte geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van de afnemer; eventuele vervoers- en opslagkosten komen voor zijn rekening. Voor retourzendingen naar aanleiding waarvan blijkt dat ten onrechte is gereclameerd, geldt het voorgaande onverkort.

9. Octrooien en merken

9.1 Tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid ter zake van door derden gepretendeerde inbreuken op hun toekomende intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooi-, model- of auteursrechten, op de door ons geleverde producten.

9.2 In geval wij, handelend naar door de afnemer ons verstrekte gegevens/informatie zoals tekeningen, modellen, of aanwijzingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten zoals merk-, octrooi-, auteurs-, of soortgelijke rechten van derden, vrijwaart de afnemer ons tegen hieruit voortvloeiende aanspraken van derden. Wij zijn gerechtigd om in dat geval de aangevangen werkzaamheden en de overeenkomst(en) te beëindigen, terwijl de afnemer alsdan gehouden is alle door ons geleden schade te vergoeden en al hetgeen hij ons verschuldigd is direct te voldoen, zonder dat wij zelf jegens de afnemer tot enige vergoeding gehouden zijn. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden d.d. 01.10.2013 van ISPA Plastics Nederland onderdeel van Thyssenkrupp Materials Nederland B.V. Kamer van Koophandel nr.: 16017990

10. Weens Koopverdrag

Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag), is niet van toepassing op tussen ons en afnemers gesloten overeenkomsten.

11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar wij gevestigd zijn.

Neem contact op met ISPA Plastics Nederland

Museumkap Ispa Plastics
Liniaal Ispa Plastics
Adidas Ispa Plastics
Awards Ispa Plastics
Display Ispa Plastics
Signing Ispa Plastics